zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača,vynohrady

pozostáva z:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Forma poskytovania sociálnych služieb: celoročná pobytová

 

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v domove sociálnych služieb sa podáva nasledovne:

 

fontana

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva nasledovne:

 • na obecnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, občan požiada o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby.
  Od obce občan obdrží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,

 • žiadosť občana o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ podáva obec na základe písomného súhlasu občana priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem.

Tlačivá potrebné k podaniu žiadosti je možné stiahnuť na www.bratislava.sk a to na stránke sociálna pomoc a v nej tlačivá a formuláre.

 

V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača možno poskytovať sociálne služby:

 1. v domove sociálnych služieb:
  dospelej osobe, ak je odkázaná  na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách,

   

 2. v zariadení pre seniorov:
  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je mobilná bez použitia kompenzačných pomôcok, je orientovaná v osobe, priestore a čase, je odkázaná na pomoc jej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách

 

Poplatky za poskytované služby v Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača sa uhrádzajú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 31/2009 zo dňa 17. 06. 2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.