zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Informácie o podmienkach prijatia do DSS a ZPS Rača

 

Dňa 1.1.2009 vošiel do platnosti zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. So sebou priniesol okrem iného i zmeny v postupe pri prijímaní do zariadení sociálnych služieb, čo sa samozrejme týka aj DSS a ZPS Rača.

Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie do časti „Domov sociálnych služieb“:

1. Je nutné, aby občan požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Bratislavský samosprávny kraj, ktorý sídli na Sabinovskej 16, Bratislava. Potrebné tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.region-bsk.sk, alebo tu:

• Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ( DOC )

• Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu ( DOC )

2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré občanovi vydá Bratislavský samosprávny kraj, je potrebné doručiť na sociálny úsek zariadenia spolu s vyplnenou žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby. Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby ( DOC )

3. K žiadosťi o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby je potrebné doložiť ďalšie vyplnené tlačivá, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie nižšie na tejto webovej stránke pod názvom „Ďalšie tlačivá“.

Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie do časti „Zariadenie pre seniorov“:

1. Na príslušnom miestnom úrade v mieste trvalého bydliska občana, je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá občanovi poskytne priamo príslušný miestny úrad.

2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré občanovi vydá príslušný miestny úrad, je potrebné doručiť na sociálny úsek zariadenia spolu s vyplnenou žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby. Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

• Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby ( DOC )

3. K žiadosťi o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby je potrebné doložiť ďalšie vyplnené tlačivá, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie nižšie na tejto webovej stránke pod názvom „Ďalšie tlačivá“.

Ďalšie tlačivá:

Vyhlasenie o majetku s overeným podpisom ( DOC ) (musí byť potvrdené od notára)

• K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby je potrebné doložiť fotokópiu rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

 

V prípade otázok sa môžete obrátiť na: PhDr. Mária Gdovinová,  tel.44 88 98 15  mgdovinova@ddraca.sk