Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava

IČO: 30804191
DIČ: 2020880719
Právna forma: rozpočtová organizácia

tel.: 02/44 88 98 15 (informácie)
e-mail: ddraca@ddraca.sk

Bankové spojenie:

Výdavkový účet IBAN: SK30 8180 0000 0070 0047 1111
Príjmový účet IBAN: SK15 8180 0000 0070 0047 1090
Depozitný účet IBAN: SK77 8180 0000 0070 0047 1138
Účet darov a grantov IBAN: SK58 8180 0000 0070 0047 1189

Prevádzka: Podbrezovská 28

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava
tel.: 02/44 88 98 15 (informácie)
e-mail: ddraca@ddraca.sk

Prevádzka: Pri vinohradoch 267

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
tel.: 02/44 88 71 22 (informácie)
e-mail: ddraca@ddraca.sk

ÚSEK RIADITEĽKY

Riaditeľka
Mgr. Miroslava Tatarkovičová
mail: miroslava.tatarkovicova@ddraca.sk
tel. č. 02/44889815

personalistka:
Mgr. Alena Pethöová
mail: apethoova@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15

dborný referent:
Ing. Dominika Čatlóšová
mail: dominika.catlosova@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15

EKONOMICKO – PREVÁDZKOVÉ ODDELENIE

Vedúci ekonomicko – prevádzkového oddelenia
Ing. Ľuboš Vlasák
mail: lvlasak@ddraca.sk
tel.č. 02/44889815

Vedúci prevádzkového oddelenia
Dušan Zdenek
mail: dzdenek@ddraca.sk
tel. č. 02/44889815

referent verejného obstarávania: Ing. Hana Korcová
mail: hkorcova@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15, 0940 504 429

pokladňa: Jana Procházková
mail: jprochazkova@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15
Stránkové hodiny pokladne (Podbrezovská 28 – prízemie):
Pondelok: 09:00 – 11:00, 12:00 – 14:00
Streda: 09:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

účtovníčka majetku: Viera Miterová
mail: vmitterova@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15

mzdová účtovníčka: Jaroslava Furstová
mail: jfurstova@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15

všeobecný účtovník: Adriana Opavská
mail: adriana.opavska@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15

SOCIÁLNO – TERAPEUTICKÉ ODDELENIE

Vedúca sociálno – terapeutického oddelenia

tel.č. 0948874212

vybavovanie žiadostí o príjem PSS
asistent na úseku sociálnej agendy: Zuzana Bernátová
mail: zuzana.bernatova@ddraca.sk
tel.č. 02/44889815, 0948874214
telefonovať iba v prac. dni pondelok, streda, štvrtok od 9,00 – do 11,00 hod
od13,00 – do14,00 hod

 

sociálny pracovník: Bc. Nádaši Rastislav
mail: rastislav.nadasi@ddraca.sk
tel.č. 0948942888

sociálny pracovník: PhDr. Petričková Zuzana
mail: zuzana.petrickova@ddraca.sk
kontakt: 0948874212

sociálny pracovník: Mgr. Darina Vajanská
mail: dvajanska@ddraca.sk
kontakt: 02/44887122 – kl. 101, mobil: 0917/ 517 737

Sociálny terapeut:

0. Poschodie: Viera Hajdúchová

1. Poschodie: Viera hajdúchová

2. Poschodie: Mgr. Anna Mezeyová, Bc. Anita Tanušková

3. Poschodie: Mgr. Lenka Prutkayová

ODDELENIE OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Vedúca oddelenia ošetrovateľskej starostlivosti
Katarína Zálešáková
mail: kzalesakova@ddraca.sk
tel.č. 02/44889815

0. poschodie
miestnosť sestier: 0. poschodie 0948874215

staničná sestra: Veronika Struhárová
mail: vstruharova@ddraca.sk
telefonovať iba v prac. dni pondelok – piatok od 8,30 – do 15,00 hod
na tel. č. 0917517733

1. poschodie

miestnosť sestier 1. poschodie 0903988449

staničná sestra: Veronika Struhárová
mail: vstruharova@ddraca.sk
telefonovať iba v prac. dni pondelok – piatok od 8,30 – do 15,00 hod
na tel. č. 0917517733

2. poschodie
miestnosť sestier: 2. poschodie 0917405293
staničná sestra: Eva Mičianová
mail: eva.micianova@ddraca.sk
telefonovať iba v prac. dni pondelok – piatok od 8,30 – do 15,00 hod

3. poschodie
miestnosť sestier: 3. poschodie 0915792568
staničná sestra: Herchlová Mária
mail: mherchlova@ddraca.sk
telefonovať iba v prac. dni pondelok – piatok od 8,30 – do 15,00 hod
na tel. č. 0940504428

ODDELENIE STRAVOVACEJ PREVÁDZKY

Nutričný terapeut: Miroslava Kusynová
mail: miroslava.kusynova@ddraca.sk
tel. č. 02/44889815