zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača (ďalej len DSS a ZpS Rača) poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách            a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o sociálnych službách) a v súlade so Všeobecne záväznými nariadeniami Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK)  v:

 

v domove sociálnych služieb -   plnoletej  fyzickej osobe s výnimkou fyzických osôb s duševnou zaostalosťou  - mentálnou retardáciou a s výnimkou fyzických osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

 

-  v zariadení pre seniorov – fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je mobilná bez použitia kompenzačných pomôcok. Je orientovaná v osobe, priestore a čase, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 

 

- špecializovanom zariadení – plnoletej fyzickej osobe, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerová choroba, alebo demencia rôzneho typu etiológie.

vynohrady

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, poskytuje sociálnu službu v zariadení:

Forma poskytovania sociálnych služieb: celoročná pobytová


 

 Úhrada za sociálnu službu sa určuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení neskorších predpisov.