zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Informácie o podmienkach prijatia do DSS a ZPS Rača

 

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do zariadenia:

1.    Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ( DOCX , PDF )
2.    Kópia rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie požadovaného druhu  sociálnej služby s vyznačením právoplatnosti

Vzhľadom na určené cieľové skupiny pre jednotlivé druhy sociálnej služby  odporúčame priložiť:
3.    Kópiu posudku o odkázanosti na poskytovanie požadovaného druhu  sociálnej služby.

Poskytovanie sociálnej služby podľa druhu:

v domove sociálnych služieb -   plnoletej  fyzickej osobe s výnimkou fyzických osôb s duševnou zaostalosťou  - mentálnou retardáciou a s výnimkou fyzických osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

 

-  v zariadení pre seniorov – fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je mobilná bez použitia kompenzačných pomôcok. Je orientovaná v osobe, priestore a čase, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
 

- špecializovanom zariadení – plnoletej fyzickej osobe, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerová choroba, alebo demencia rôzneho typu etiológie.

 
V prípade otázok sa môžete obrátiť na:
PhDr. Mária Gdovinová,  tel. 02 44 88 98 15 mgdovinova@ddraca.sk