zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb v DSS a ZpS Rača

Štandardy kvality sú súborom kritérií prostredníctvom ktorých je zadefinovaná úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sú zadefinované  v zákone 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov, kde sa v § 6 ods. 2 uvádza: „ Fyzická osoba ma právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti“.

 

Zjednodušene povedané,  štandardy kvality  hovoria o tom,  ako má vyzerať sociálna služba.

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby ma zariadenie  vypracované v štyroch oblastiach:

I.    Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

DSS a ZpS Rača má pre kritéria v oblasti dodržiavania ľudských práv a slobôd  vypracované  interné  dokumenty opierajúce sa o medzinárodné dohovory, Ústavu SR a zákon o sociálnych službách.

II.    Procedurálne podmienky

DSS a ZpS Rača si plne uvedomuje,  že záväzky dodržiavania ľudských práv a slobôd dostávajú konkrétnu podobu v procedurálnych podmienkach. Sú veľmi dôležité a hovoria o tom ako má poskytovanie sociálnej služby vyzerať. Ako pracovať so záujemcami o sociálnu službu, ako plánovať poskytovanie sociálnej služby, ako prispôsobiť sociálnu službu  individuálnym potrebám prijímateľov, ako spolupracovať pri utváraní podmienok so samotným prijímateľom, jeho rodinou, ako garantovať odbornosť, ako zapájať prijímateľov do zlepšovania kvality sociálnych služieb, ako vytvoriť podmienky na hodnotenie poskytovanej sociálnej služby,... 

III.    Personálne podmienky

DSS a ZpS Rača má v kritériách vypracovanú štruktúru zamestnancov, dbá o ich kvalifikačné a odborné predpoklady, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zamestnancov  a supervíziu vníma ako nástroj učiacej sa organizácie,...


IV.    Prevádzkové podmienky


DSS a ZpS Rača stanovuje v kritériách pravidla prijímania darov, informačnú stratégiu,  poskytuje  relevantné informácie prijímateľom, príbuzným aj širokej verejnosti, pravidelne vypracováva výročnú správu  o svojej činnosti,...

 

Etický kódex

SMERNICA č. 54/2018 - Pojednávajúca o očakávanom správaní sa a konaní zamestnancov voči prijímateľom sociálnych služieb a voči sebe navzájom.