zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

 

 

  1. 1.     Cenník  sociálnej služby.

Úhrada za sociálnu službu sa určuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN BSK č. 31/2009“).

 

a)      Výška úhrady za stravu:

Racionálna a šetriaca strava:

raňajky

desiata

obed

olovrant

večera

spolu

0,41

0,31

1,37

0,31

1,03

3,43/ deň

 

Diabetická a redukčná strava:

raňajky

desiata

obed

olovrant

večera

II. večera

spolu

0,47

0,34

1,71

0,34

1,16

0,26

4,28/deň

 

b)      Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby:

Fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby:  1,93 €/deň

Fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 2,46 €/deň

 

c)       Výška úhrady za ubytovanie:

-          výška úhrady za užívanie spoločných priestorov pri pobytovej forme sociálnej služby je  vo výške 10 €/mesiac.

-          prijímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytovaná sociálna služba pobytovou formou,  uhrádza  za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 0,20 €/denne. 

-          úhrada za režijné náklady na ubytovanie (vecné plnenia spojené s bývaním) je 0,07 €/ deň.

-          úhrada za bývanie  sa zvyšuje na deň na občana o

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu  obytnej miestnosti  užívajú. Ak prijímateľ užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa znižuje o 30 %.

 

  1. 2.     Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu

Úhradu za poskytované sociálne služby môže zaplatiť prijímateľ v hotovosti do pokladne poskytovateľa, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet poskytovateľa,  alebo ak je poskytovateľovi zasielaný dôchodok Sociálnou poisťovňou na spoločnú výplatnú listinu, môže zaplatiť úhradu aj odpočítaním úhrady priamo z vyplácaného dôchodku.

 

  1. 3.     Podmienky platenia za sociálnu službu

Úhradu za poskytované sociálne služby zaplatí prijímateľ za kalendárny mesiac, v ktorom sa prijímateľovi sociálne služby poskytujú, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Úhrada za sociálnu službu sa platí podľa počtu kalendárnych dní daného mesiaca. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za sociálnu službu v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou.