zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Sprístupňovanie  informácií  podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava je  zriadený Bratislavským samosprávnym krajom.


Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava  poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

 

Pri použití  jednej z uvedených foriem žiadosti je nutné uviesť nasledujúce náležitosti:

- meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresa pobytu alebo sídlo
- ktorých informácií sa žiadosť týka
- aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje
- označenie povinnej osoby – DSS a ZPS Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava

 

Formy žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. :

 

Elektronicky:
Zaslaním žiadosti na e-mail:  apethoova@ddraca.sk

 

Osobne:
DSS a ZPS Rača
podateľňa
Podbrezovská 28, Bratislava

 

Telefonicky:  02/44 88 98 15, 44 88 44 92

 

Listovou zásielkou:
(sprístupňovanie  informácií)
DSS a ZPS Rača
Pri vinohradoch 267
831 06 Bratislava

 

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Rozmnožovanie- fotokópia:
Za  kópiu jednej strany formátu A4                                0,10 €

 

Informácia poskytnutá na CD nosiči:
1 CD                                                                           0,50 €

 

Poplatky spojené s odoslaním listovej zásielky:
a) obálka – 1 ks                                                                0,02 € 
b) poplatky za realizáciu poštových zásielok sa účtujú podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.

 

Poplatky súvisiace s odoslaním informácie faxom:
Poplatky sa účtujú podľa aktuálneho cenníka Slovenských telekomunikácií, a.s.

 

Poplatky súvisiace s odoslaním informácie telefonicky:
Poplatky sa účtujú podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľov verejnej telekomunikačnej siete

 

Ak nepresiahne celková finančná čiastka za sprístupnenie informácie sumu 0,33 €, DSS a ZPS Rača ju poskytne bezplatne.

 

Pri poplatku za sprístupnenie informácie, ktorý presahuje sumu 0,33 € sa žiadateľ vyzve, aby náklady, ktoré organizácii vzniknú, uhradil vopred v pokladni DSS a ZPS Rača alebo na účet DSS aZPS Rača  č.  8239489/5200.