zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Zásady uplatňovania zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267 Bratislava,   v zmysle Zásad uplatňovania zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje prípadným oznamovateľom protispoločenskej činnosti, že zodpovedná osoba na podávanie podnetov  je hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Každý oznamovateľ môže podať podnet:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu kontrolor@region-bsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu Úrad BSK, hlavný kontrolór, Sabinovská 16, 821 05 Bratislava, pričom na obálke je potrebné uviesť' upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLORA — NEOTVÁRAŤ".

 

Zásady uplatňovania zákona č. 307/2014


 

Národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji“Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom naštartovania procesu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“).

Projekt podpory procesu DI v BSK v plnej miere nadväzuje na národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ (ďalej len „NP DI“) podporujúci proces deinštitucionalizácie  vo zvyšných samosprávnych krajoch. Podpora DI v BSK bude prebiehať v súlade s dokumentmi, vzdelávacími modulmi a metodikou vypracovanou v NP DI. Budú realizované všetky odporúčania plynúce z NP DI.

 

Projekt vedomostne pripraví personál a klientov vybraných zariadení sociálnych služieb, spolu so zamestnancami BSK na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť prostredníctvom vzdelávacích aktivít z viacerých oblastí. Na proces DI budú pripravené aj komunity, v ktorých bude proces prebiehať a subjekty, ktoré sa ho zúčastnia prostredníctvom zapojenia do vzdelávacieho procesu a poskytnutého poradenstva. Bude zabezpečená supervízia a poradenstvo pre vybrané zariadenia sociálnych služieb v pilotnom procese DI v BSK. Na realizáciu projektu budú využité učebné plány a učebné osnovy spracované počas realizácie NP DI.

 

Cieľovou skupinou projektu sú:

1) Zamestnanci inštitúcií verejnej správy  a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore

 

2) Občania s ťažkým zdravotným postihnutím a občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori

·         klienti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, ktorí v súčasnosti dlhodobo žijú v týchto zariadeniach inštitucionálneho charakteru a spĺňajú kritéria v zmysle zákona o sociálnych službách.