zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Občianske združenie svätého Jozefa

Občianske združenie svätého Jozefa je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja  činnosť  na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce  so zahraničnými subjektmi.

Sídlom združenia je: Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava

Združenie je samostatnou  právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

Cieľom činnosti združenia je združiť  občanov za účelom:

a)      Podpory rozvoja Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača (ďalej len „zariadenie“ ).

b)      Organizovania spoločenských, športových a kultúrnych podujatí.

c)      Organizovania vzdelávacích aktivít.

Súčasne s vyššie uvedenými aktivitami je združenie oprávnené:

a)      Organizačne zabezpečovať  a usporadúvať semináre, školenia, vzdelávacie programy, charitatívne podujatia a tvorivé dielne v súlade s cieľmi združenia.

b)      Zabezpečovať vydavateľskú činnosť prípadne  sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti  s inými subjektmi.

c)      Spolupracovať s domácimi a zahraničnými inštitúciami, podporovať výmenu skúsenosti a poznatkov,  reprezentáciu členov združenia a ich činnosti v medzinárodných organizáciách a podielať sa na projektoch  vrátane pomoci pri vytváraní medzinárodných kontaktov.

d)      Vyvíjať informačnú činnosť o možnostiach, ktoré poskytuje zariadenie a podujatiach v zariadení.

e)      Prevádzkovať chránenú dielňu v zariadení.

f)       Vyvíjať činnosti na získavanie sponzorských, finančných a materiálnych darov a príspevkov pre združenie.

 

Dokumenty:

Uzatvorené zmluvy s OZ:

Zmluvy sú zverejnené TU