zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

 

Prevádzkovateľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Pri Vinohradoch 267, 831 06  Bratislava, IČO: 30 804 191

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača

(ďalej len „Ochrana osobných údajov“)

 

Informačná povinnosť podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „nariadenie“).

 

1.  Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, so sídlom Pri vinohradoch 267, Bratislava 831 06, IČO: 30 804 191, zriadený Bratislavským samosprávnym krajom (ďalej len ako „DSS a ZpS Rača" alebo "prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ je poskytovateľom sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 448/2008 Z. z.“).

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese zodpovednaosoba@ddraca.sk alebo na telefónnom čísle 02/44884492, kl. 112.

 

Spoloční prevádzkovatelia

Spoločnými prevádzkovateľmi informačných systémov pre spracúvanie osobných údajov na účel spoločnej realizácie projektov pri podpore rozvoja Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača v prospech prijímateľov sociálnych služieb Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača a v súlade s cieľmi činnosti Občianskeho združenia svätého Jozefa sú:

Spoloční prevádzkovatelia vytvorili informačný systém, v ktorom sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb pre účely spoločnej realizácie projektov [IS realizácia spoločných projektov] na základe súhlasu dotknutej osoby a oprávneného záujmu spoločných prevádzkovateľov.

Práva dotknutej osoby vo vzťahu k spoločným prevádzkovateľom uvedeným vyššie si môžete uplatniť v súlade s nariadením a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi u prevádzkovateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese jej sídla alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovej adrese ddraca@ddraca.sk. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača zároveň zodpovedá za riadne informovanie dotknutých osôb podľa čl. 13 a 14 nariadenia. Základné časti dohody spoločných sprostredkovateľov poskytuje dotknutým osobám Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača.

 

 

2.  Na aké účely spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Dotknutými osobami sú najmä prijímatelia sociálnych služieb, ďalšie fyzické osoby uvedené v ustanovení § 94c ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z., ako aj iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom, napríklad pri vstupe do prevádzkových priestorov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel

3.  Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zahŕňajúce najmä meno, priezvisko, titul,dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, rodné číslo, rodinný stav, štátne občianstvo, sociálne postavenie, údaje o príjme a majetkových pomeroch, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky a ďalšie údaje potrebné na realizáciu úhrad a iných plnení.

V prípadoch, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia povinností prevádzkovateľa a výkonu jeho osobitných práv v oblasti práva sociálnej ochrany alebo na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby, spracúva prevádzkovateľ aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ako napríklad osobné údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby.

V prípade poskytnutia Vášho súhlasu spracúva prevádzkovateľ aj fotografie, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy.

Obrazové záznamy spracúva prevádzkovateľ aj za účelom evidencie osôb vstupujúcich do prevádzkových priestorov prevádzkovateľa alebo odchádzajúcich z týchto priestorov v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku dotknutých osôb.

 

4.  Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

V rámci spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely môžu mať k Vašim údajom prístup okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov aj ďalšie subjekty, ktoré v mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, a ktorých úlohou je poskytovať prevádzkovateľovi služby. Ide najmä o spoločnosti spravujúce informačné systémy prevádzkovateľa alebo poskytujúce iné služby súvisiace s vydávaním publikačných a informačných materiálov či spravovaním internetovej stránky prevádzkovateľa. S týmito spoločnosťami má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorej sú tieto subjekty povinné dodržiavať zákonné pravidlá ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní dodržiavať mlčanlivosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Výnimkou z tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy a iným, zo zákona na to oprávneným subjektom. Môže ísť najmä o nasledujúce subjekty:

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté s Vašim súhlasom iným subjektom podieľajúcim sa na realizácii jednotlivých projektov spolu s prevádzkovateľom.

 

5.  Ako dlho spracúvame osobné údaje?

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä z osobitných právnych predpisov. Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom č. 395/2002, Z.z. o archívoch a registratúrach viesť registratúru a má vypracovanú vnútornú smernicu – Smernica č. 8, s názvom Registratúrny poriadok a registratúrny plán DSS a ZpS Rača.  V uvedenom internom predpise sú, na základe schválenia Štátneho archívu, stanovené doby spracúvania, a archivácie, ako aj doby a spôsob likvidácie osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov. Smernica je Vám kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu u pani personalistky.

Fotografie, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy uchovávame len na nevyhnutnú dobu, najviac 10 rokov odo dňa udelenia Vášho súhlasu s ich spracúvaním, ak nedôjde k odvolaniu súhlasu skôr.

Osobné údaje zaznamenané v knihe návštev sú uchovávané po dobu  5 rokov. Z monitorovania vstupov budov prostredníctvom kamerového systému nie sú vyhotovované ani uchovávané záznamy.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiava prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania a po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Vaše osobné údaje v jeho informačných systémoch anonymizuje alebo vymaže. Prevádzkovateľ má nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že osobné údaje nespracúva dlhšie, než je oprávnený alebo povinný. Prístup k Vašim osobným údajom je prísne kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností tak, aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.

 

6.  Používanie automatizovaného rozhodovania a profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva prevádzkovateľ profilovanie alebo automatizované rozhodovanie.

 

7.  Zdroj získavania osobných údajov?

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, získava prevažne priamo od Vás najmä prostredníctvom listinných alebo elektronických žiadostí. Výnimočne získava osobné údaje aj od iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Niektoré osobné údaje a informácie môže prevádzkovateľ získavať v oprávnených prípadoch aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

Pri spracúvaní fotografií, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, získava prevádzkovateľ osobné údaje priamo od Vás alebo od inej osoby, ktorá fotografiu, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam vyhotovila.

 

8.  Aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov?

Podľa čl.15-čl.21 nariadenia si v oblasti ochrany osobných údajov môžete u prevádzkovateľa uplatniť nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

 

Ako dotknutá osoba máte vždy právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú spracúvané prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva a na základe takejto žiadosti Vás informovať o:

-      Účele spracúvania,

-      kategórii spracúvaných osobných údajov,

-      príjemcoch alebo kategóriách príjemcov ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

-      dobe uchovávania osobných údajov prípadne informáciu o kritériách na jej určenie,

-      práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

-      práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podanie sťažnosti) na Úrad na ochranu osobných údajov,

-      informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás,

-      informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na opravu

Pri zmene Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ povinný ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny, je prevádzkovateľ povinný vykonať nápravu.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých zákonom stanovených prípadoch je prevádzkovateľ povinný Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne, a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu zodpovednej osoby, ktorá dohliadne na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ namietate, že prevádzkovateľ spracúva nesprávne osobné údaje, ak spracúvanie považujete za nezákonné, ak osobné údaje potrebujete na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo namietate spracúvanie osobných údajov, pokiaľ je právnym základom spracúvania plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré spracúvanie namietate. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.

 

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť Vám kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

Právo namietať

Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie osobných údajov, pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Pre tieto účely sa môžete obrátiť priamo na zodpovednú osobu.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že by ste sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaní, týmto orgánom je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk .

9.         Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

V prípade, že ste dotknutá osoba, ktorá udelila súhlas na spracúvanie jej fotografie, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu, a rozhodnete sa odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese sídla našej organizácie, na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@ddraca.sk alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. V odvolaní uveďte Vaše meno a priezvisko, prípadne aj ďalšie identifikačné údaje a komu je odvolanie adresované. Výslovne tiež uveďte, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na účel, na ktorý ste udelili súhlas na ich spracúvanie. Ak ide o písomné odvolanie, vlastnoručne ho podpíšte.

 

10.      Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

 

11.  Kde a ako je možné uplatniť si svoje práva?

Práva súvisiace s ochranou osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť osobne v sídle prevádzkovateľa, písomne na adrese: Pri Vinohradoch 267, 831 06 Bratislava, kontaktovaním zodpovednej osoby na tel. čísle 02/44887122, kl. 112,  alebo na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@ddraca.sk.

Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, je prevádzkovateľ na základe zákona oprávnený účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Snahou prevádzkovateľa je vybaviť Vašu žiadosť alebo námietky najneskôr do jedného mesiaca odo dňa ich doručenia prevádzkovateľovi. V odôvodnených prípadoch, zohľadňujúc komplexnosť a počet žiadostí, je prevádzkovateľ oprávnený predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás bude prevádzkovateľ vždy informovať.

 

Bratislava 25. 05. 2018