Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

ZMENY V ORGANIZÁCII NÁVŠTEV NA PODBREZOVSKEJ 28 OD 23.7.2020

 

Termín: návštevy si prosím dohodnite telefonicky na INFORMÁCIÁCH
02/44 88 98 15 alebo 0917 517 722.
Čas: pondelok – piatok od 13:30 – 15:30 hod (posledný vstup o 14:30)
nedeľa od 13:30 – 16:30 hod (posledný vstup o 15:30)
V sobotu návštevy nie sú možné.

Návštevy:

 • budú realizované opäť v záhrade zariadenia,
 • vstup bude povolený maximálne 2 osobám na jedného prijímateľa,
 • deťom do 15 rokov návšteva nebude umožnená,
 • vstup je možný len s rúškom, po dezinfekcii rúk, odmeraní teploty a vyplnení čestného vyhlásenia,
 • prinesené veci pre prijímateľov odovzdajte prosím na informáciách,
 • prosím dodržiavajte pokyny zamestnancov,
 • zdržiavajte sa len na vyhradenom mieste pre návštevy.

   


Zmeny bezpečnostných opatrení platné od 15.7.2020

 • umožnenie prechodu prijímateľa z celoročnej pobytovej formy zariadenia sociálnych služieb podmieneného odkázanosťou do iného zariadenia sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou (s odkázanosťou) – nástup z iného zariadenia,
 • umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby – tzv. nástupy z domu.

Prijímatelia sa pri nástupe z iného zariadenia alebo nástupe z domu preukážu negatívnym PCR testom a Čestným vyhlásením.

Umiestnení budú v izolačnej miestnosti – karantény po dobu 14 dní z dôvodu prevencie, od ostatných prijímateľov sociálnej služby.

Zariadenie podľa možnosti karanténnych umiestnení prijímateľov zabezpečí frekvenciu nástupov.

Prijímatelia sociálnej služby na ul. Pri vinohradoch 267:

 

 • umožnenie opustenia zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou do domácnosti, na víkend alebo sviatky, bez povinnej karantény, s čestným prehlásením o zabezpečení všetkých potrebných opatrení počas pobytu prijímateľa v domácnosti a pri preprave zo zariadenia do zariadenia.

Prijímatelia ktorým bude umožnené opustenie zariadenia, sa pri návrate z domáceho prostredia, podrobia rýchlotestu na COVID 19, pred vstupom do budovy ( testovanie si dohodnú vopred telefonicky) a vypíšu Čestné vyhlásenie.


Zmeny bezpečnostných opatrení platné od 6.7.2020

 

 • zrušenie povinného nosenia rúšok v exteriéri zariadenia (v záhrade) pre všetkých prijímateľov, aj zamestnancov,
  Nosenie rúšok v spoločných priestoroch, v interiéri (v budovách), pri návštevách na terase ostáva v platnosti.

 

Prijímatelia sociálnej služby na ul. Pri vinohradoch 267:

 • meranie teploty jeden krát denne – ráno,
 • zrušenie návštevných hodín, návštevy budú možné kedykoľvek počas dňa, všetky opatrenia evidencie návštev, vyplnení čestného prehlásenia, dezinfekcie, nosenia rúška… ostávajú v platnosti,
 • umožnenie prijímateľom, krátkodobé opustenie priestorov zariadenia sociálnych služieb počas dňa za akýmkoľvek účelom, s podmienkou pohybu mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb.

Uvoľňovanie opatrení od 1.7.2020

 
 • povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič) v priestoroch zariadenia sociálnych služieb,
 • povolenie organizovania doobedných aktivít na jednotlivých úsekoch, spoločných aktivít v malom počte účastníkov (podľa veľkosti priestoru) vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu,
 • obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií.

Uvoľňovanie opatrení od 15.6.2020

časť Podbrezovská

 
 • umožnenie návštev pre imobilných prijímateľov na lôžku – (návšteva môže byť na izbe prijímateľa pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek) – vnútorný priestor musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky…),
 • maximálne 2 osoby, deťom do 15 rokov návšteva nebude umožnená,
 • umožnenie prijímateľom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia sociálnych služieb počas dňa, v sprievode zamestnanca zariadenia v skupine do 5 prijímateľov s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb napr. obchodné centrá a hypermarkety…,
 • umožnenie prijímateľom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť, v sprievode zamestnanca zariadenia,
 • návštevy ostatných prijímateľov budú naďalej realizované v záhrade zariadenia na čerstvom vzduchu, podľa pokynov zo 6.6.2020

 Uvoľňovanie opatrení od 15.6.2020

časť Pri vinohradoch

 
 • umožnenie návštev pre prijímateľov na bytoch – (návšteva môže byť na byte prijímateľa pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek) – vnútorný priestor musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky…),
 • umožnenie prijímateľom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia sociálnych služieb počas dňa, s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb (napr. obchodné centrá, hypermarkety,…) za účelom lekárskeho vyšetrenia, vybavovania úradných záležitostí a návštevy služieb starostlivosti o telo (kaderníctvo, pedikúra…), ktoré vyžadujú ich osobnú účasť.

COVID-19

 • Krízový plán v  prípade nariadenia  karantény  v DSS a ZpS Rača  z  dôvodu  potvrdeného  výskytu  ochorenia COVID-19: Otvoriť dokument (PDF)

ČO POSKYTUJEME

ubytovanie | pomoc pri odkázanosti | celodennú stravu

ubytovanie   v 2 alebo 1-lôžkovej izbe, individuálny prístup, dennú aktivizáciu podľa schopností a možností prijímateľa, duchovné služby, úschovu cenných vecí,… poskytujú a zabezpečujú skúsení sociálni pracovníci a sociálni terapeuti,

 

celodennú stravu   pripravovanú priamo v  kuchyni zariadenia, v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a predpísanú diétu prijímateľov,

 

opatrovateľskú starostlivosť   pomoc a podporu pri zvládaní bežných  sebaobslužných úkonov:  hygieny, kúpania,  stravovania, obliekania, pohybu, zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky a sanitárky,

 

ošetrovateľskú starostlivosť    podávanie liekov, injekcií, preväzy, odbery, meranie a sledovanie základných životných funkcií, podanie kyslíka, meranie  CRP (zápalové parametre), meranie saturácie (objem kyslíka v krvi ) pulzným oxymetrom,   zabezpečenie   liekov   podľa predpisu lekára, signalizáciu na privolanie zamestnanca, kŕmenie cez sondu, PEG, poskytujú skúsené zdravotné sestry na základe ordinácie lekára.

dostupnosť MHD

parkovisko

tiché prostredie

NEZABÚDAJTE

Tam kde končia možnosti starostlivosti v domácom prostredí, prichádza na pomoc  zariadenie sociálnych služieb. Umiestnením blízkeho človeka do zariadenia Vaša starostlivosť nekončí. Tím odborníkov nášho zariadenia sa postará o vášho príbuzného ľudsky a profesionálne. Vašu  blízkosť, prejav Vašej lásky a porozumenia nahradiť nevieme.

Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

 Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: